Các giả thiết trong tiếng Pháp

Các giả thiết trong tiếng Pháp

Giả thiết thuộc về tương lai
Để trình bày giả thiết thuộc về tương lai ta dùng: Quand dùng cho một điều đã được xác thực
Si dùng cho giả thiết không có sự xác thực
Cấu trúc giả thiết thuộc về tương lai: Quand + mệnh đề ở thì tương lai đơn, mệnh đề chính ở thì tương lai đơn.
Quand + Futur Simple, Futur Simple.
Si + mênh đề phụ ở thì hiện tại, mệnh đề chính ở thì tương lai đơn.
Si + Présent, Futur Simple
(Si + Présent, Présent ou Impératif – khi nói về sự thật chung chung hoặc một lời dặn dò)
(Trường hợp diễn tả một sự thật chung chung hoặc một lời dặn dò, thì mệnh đề chính ta chi ở thì hiện tại hoặc ở mệnh lệnh thức)
Giả thiết thuộc về hiện tại Si + mệnh đề ở thì quá khứ chưa hoàn thành, mệnh đề chính ở cách điều kiện thì hiện tại
Si + imparfait, conditionnel présent
Để diễn tả một gợi ý, một lời đề nghị ta dùng cấu trúc: Si + mệnh đề ở thì quá khứ chưa hoàn thành.
Nghĩa: Giá như, hay là…
Giả thiết thuộc về quá khứ: Khi nêu một giả thiết trái với quá khứ ta dùng cấu trúc:
Si + mệnh đề ở thì quá khứ xa, mệnh đề chính ở cách điều kiện ở thì quá khứ.
Si + Plus que parfait, conditionnel passé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*