Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp

Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp
Tên nước đứng một mình luôn có giới từ đi kèm. Ngoại trừ một số tên đảo cũng là tên nước: Cuba, Chypre, Taiwan, Singapour, Madagascar,…

nước Pháp la France
Hoa Kỳ, Mỹ les États-Unis

Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp

Để chỉ nơi người ta ở, nơi người ta đến ta dùng au + tên nước giống đực số ít, bắt đầu bằng phụ âm
en + tên nước giống cái số ít hoặc tên nước giống đực số ít bắt đầu bằng phụ âm (ngoại trừ le Yémen.
aux + tên nước số nhiều
à + tên đảo (các nước là đảo)
ở Canada au Canada
ở Bra xin au Brésil
ở Tây Ban Nha en Espagne
ở Pháp en France
ở Hy Lạp en Grèce
ở Scotland en Écosse
ở Mỹ aux États-Unis
ở Hà Lan aux Pays-Bas
ở Cuba à Cuba
ở Síp à Chypre
ở Đài Loan à Taiwan
ở Ma đa gát x ca à Madagascar
ở Póc tô ri cô à Porto-Rico

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*