Danh từ trong tiếng Pháp

Trong tiếng Pháp, danh từ ở giống đực hay giống cái, số ít hay số nhiều thường có một mạo từ xác định hoặc mạo từ không xác định hoặc một tính từ sở hữu, số đếm đi kèm phía trước.
Giống và số của danh từ trong tiếng Pháp được “xác đinh” qua Chủ ngữ của câu, mạo từ xác định, mạo từ bất định hoặc tính từ sở hữu đi kèm phía trước nó.
Khi học từ vựng, để nhớ giống và số của danh từ trong tiếng Pháp, ta nên học cách sử dụng từ đó đi kèm với mạo từ xác định le, la hoặc mạo từ bất định un, une