Động từ và giới từ trong tiếng Pháp

Động từ và giới từ trong tiếng Pháp

Sau một giới từ động từ ở dạng nguyên thể
Cấu trúc:
être + tính từ chỉ cảm xúc + giới từ + infinitif
giới từ ở đây thường dùng là de
Tôi hài òng/ vui sướng/ buồn vì phải
ra đi
Je suis content/ heureux/ triste de partir.
Các động từ chỉ sự ước ao, dự định thường không có giới từ tiếp theo sau
mê làm gì adorer + infinitif
ghét làm gì détester + infinitif
hy vọng làm gì espérer + infinitif
định làm gì penser + infinitif
Động từ nguyên thể, được dùng riêng lẻ, không có giới từ đứng trước. Đi bộ, chạy, cử động, tốt cho sức khỏe.
Marcher, courir, bouger, c’est bon pour la santé.
bắt đầu ngoại/ nội đt commencer
\kɔ.mɑ̃s\
\kɔ.mɑ̃s\
\kɔ.mɑ̃s\
\kɔ.mɑ̃.sɔ̃\
\kɔ.mɑ̃.se\
\kɔ.mɑ̃s\
je commence
tu commences
il, elle, on commence
nous commençons
vous commencez
ils, elles commencent
động danh từ: en commençant \kɔ.mɑ̃.sɑ̃\
Chúng tôi bắt đầu. Nous commençons
bắt đầu làm gì commencer à + infinitif
se mettre à + infinitif
Chúng ta bắt đầu làm việc lúc 8h. On commence à travailler à 8h.
xong, làm xong, hoàn thành, kết thúc \fi.niʁ\ ngoại/ nội finir
Tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc Je commence à ranger mes affaires.
ranger \ʁɑ̃.ʒe\ ngoại đt xếp thành hàng, sắp xếp, dọn dẹp
nội đt sắp xếp công việc, thu xếp công việc
\ʁɑ̃ʒ\
\ʁɑ̃ʒ\
\ʁɑ̃ʒ\
\ʁɑ̃.ʒɔ̃\
\ʁɑ̃.ʒe\
\ʁɑ̃ʒ\
je range
tu ranges
il, elle, on range
nous rangeons
vous rangez
ils, elles rangent
(une, l’) affaire \a.fɛʁ\ nf việc, sự việc, vụ việc
affaires \a.fɛʁ\ nf.pl công việc, công việc làm ăn, đồ đạc
\fi.ni\
\fi.ni\
\fi.ni\
\fi.ni.sɔ̃\
\fi.ni.se\
\fi.nis\
je finis
tu finis
il, elle, on finit
nous finissons
vous finissez
ils, elles finissent
xong, làm xong, hoàn thành, kết thúc việc gì finir de + infinitif
Anh ấy đã ăn tối xong. Il a fini de dîner
Chúng ta làm việc xong lúc 9h. On est de travailler à 9h.
thử, dùng thử, cố, cố gắng \e.se.je\ ou \ɛ.sɛ.je\ ngoại/ nội đt essayer qqch
essayer de + infinitif
Tôi kết thúc việc tính toán Je finis de faire mes comptes
số tài khoản /kɔ̃t/ nm (un, le) numéro de compte
sự tính, sự tính toán, tài khoản /kɔ̃t/ nm (un, le) compte
tính, tính toán faire les comptes
\e.sɛ\
\e.sɛ\
\e.sɛ\
\e.sɛ.jɔ̃\
\e.sɛ.je\
\e.sɛ\
Chú ý phụ âm y đổi thành i ở các ngôi trừ ngôi nous, vous
j’essaie
tu essaies
il, elle, on essaie
nous essayons
vous essayez
ils, elles essaient
thử, dùng thử, cố, cố gắng làm gì essayer de + infinitif
Chúng ta cố gắng làm tối đa. On essaie de faire le maximum.
Cô ấy cố ngủ. Elle essaie de dormir.
Tôi cố gắng ngủ J’essaie de dormir
maximum \mak.si.mɔm\ adjm+f tối đa
nm tối đa
maxima \mak.si.ma\ adjm+f. pl tối đa (pl)
nm.pl tối đa
từ chối, không chịu \ʁə.fy.ze\ ngoại / nội đt refuser
\ʁə.fyz\
\ʁə.fyz\
\ʁə.fyz\
\ʁə.fy.zɔ̃\
\ʁə.fy.ze\
\ʁə.fyz\
je refuse
tu refuses
il, elle, on refuse
nous refusons
vous refusez
ils, elles refusent
từ chối, không chịu làm gì refuser de + infinitif
Chúng ta từ chối tiếp tục. On refuse de continuer.
Tôi từ chối ra đi Je refuse de partir
continuer \kɔ̃.ti.nɥe\ ngoại/ nội đt tiếp tục
Tiếp tục làm gì continuer de /à + infinitif
Tôi tiếp tục làm việc Je continue de/ à travailler.
\kɔ̃.ti.ny\
\kɔ̃.ti.ny\
\kɔ̃.ti.ny\
\kɔ̃.ti.nɥɔ̃\
\kɔ̃.ti.nɥe\
\kɔ̃.ti.ny\
je continue
tu continues
il, elle, on continue
nous continuons
vous continuez
ils, elles continuent
bắt đầu, đội, mặc, mang \sə mɛtʁ\ đt phản thân se mettre
je me mets
tu te mets
il, elle, on se met
nous nous mettons
vous vous mettez
ils, elles se mettent
bắt đầu làm gì commencer à + infinitif
se mettre à + infinitif
Tôi bắt đầu viết thư. Je me mets à écrire des lettres.
đặt, để, bỏ vào, cho vào, tra vào; tốn, mất (bao nhiêu thời gian, tiền để làm gì) \mɛtʁ\ ngoại đt mettre
\mɛ\
\mɛ\
\mɛ\
\mɛ.tɔ̃\
\mɛ.te\
\mɛt\
je mets
tu mets
il, elle, on met
nous mettons
vous mettez
ils, elles mettent
học, tập, dạy, biết được \a.pʁɑ̃dʁ\ ngoại đt apprendre
\a.pʁɑ̃\
\a.pʁɑ̃\
\a.pʁɑ̃\
\a.pʁə.nɔ̃\
\a.pʁə.ne\
\apʁɛn\
j’apprends
tu apprends
il, elle, on apprend
nous apprenons
vous apprenez
ils, elles apprennent
học, tập làm gì apprendre à infinitif
Tôi học sử dụng máy vi tính. J’apprends à utiliser un ordinateur.
máy tính \ɔʁ.di.na.tœʁ\ nm ordinateur
máy tính xách tay nm ordinateur portable
ngừng lại, dừng lại, đỗ lại, chặn, ngăn \a.ʁɛ.te\ ou \a.ʁe.te\ ngoại/ nội đt arrêter
\a.ʁɛt\
\a.ʁɛt\
\a.ʁɛt\
\a.ʁɛ.tɔ̃\
\a.ʁɛ.te\
\a.ʁɛt\
j’arrête
tu arrêtes
il, elle, on arrête
nous arrêtons
vous arrêtez
ils, elles arrêtent
ngừng làm việc gì arrêter de infinitif
Tôi ngừng xem ti vi. J’arrête  de ragarder la télé.
ti vi, truyền hình, đài truyền hình \te.le.vi.zjɔ̃\ nf télévision
xem ti vi regarder la télévision
regarder la télé
viết tắt của télévision télé
làm việc ở đài truyền hình travailler à la télévision
nhận, chấp nhận \ak.sɛp.te\ ngoại đt accepter
\ak.sɛpt\
\ak.sɛpt\
\ak.sɛpt\
\ak.sɛp.tɔ̃\
\ak.sɛp.te\
\ak.sɛpt\
j’accepte
tu acceptes
il, elle, on accepte
nous acceptons
vous acceptez
ils, elles acceptent
nhận, chấp nhận làm gì accepter de infinitif
Tôi chấp nhận ra đi. J’accepte de partir.
buộc, bắt buộc \ɔ.bli.ʒe\ ou \o.bli.ʒe\ ngoại đt obliger
\ɔ.bliʒ\
\ɔ.bliʒ\
\ɔ.bliʒ\
\ɔ.bli.ʒɔ̃\
\ɔ.bli.ʒe\
\ɔ.bliʒ\
j’oblige
tu obliges
il, elle, on oblige
nous obligeons
vous obligez
ils, elles obligent
buộc, bắt buộc ai đó làm gì obliger qqn à infinitif
bị buộc phải làm gì être obligé (e, es) + de + infinitif
Tôi buộc phải ra đi. (bị động) Je suis obligé de partir.
khó mà mà việc gì avoir (du) mal à + infinitif
Tôi khó mà thích nghi. J’ai du mal à m’adapter.
thích nghi \s‿a.dap.te\ đt phản thân s’adapter
\a.dapt\
\a.dapt\
\a.dapt\
\a.dap.tɔ̃\
\a.dap.te\
\a.dapt\
je m’adapte
tu t’adaptes
il, elle, on s’adapte
nous nous adaptons
vous vous adaptez
ils, elles s’adaptent
tìm, tìm kiếm, tìm cách \ʃɛʁ.ʃe\ ngoại đt chercher
\ʃɛʁʃ\
\ʃɛʁʃ\
\ʃɛʁʃ\
\ʃɛʁ.ʃɔ̃\
\ʃɛʁ.ʃe\
\ʃɛʁʃ\
je cherche
tu cherches
il, elle, on cherche
nous cherchons
vous cherchez
ils, elles cherchent
Bạn đang tìm gì đó? Qu’est-ce que vous cherchez?
tìm cách làm gì chercher à infinitif
Tôi tìm cách kéo dài thời gian. Je cherche à gagner du temps.
được, thu được, kiếm được, được lợi \ɡa.ɲe\ ou \ɡɑ.ɲe\ ngoại đt gagner
\ɡaɲ\
\ɡaɲ\
\ɡaɲ\
\ɡa.ɲɔ̃\
\ɡa.ɲe\
\ɡaɲ\
je gagne
tu gagnes
il, elle, on gagne
nous gagnons
vous gagnez
ils, elles gagnent
được lợi thời gian. v gagner du temps
do dự, lưỡng lự, chần chừ, ngập ngừng \e.zi.te\ nội đt hésiter
\e.zit\
\e.zit\
\e.zit\
\e.zi.tɔ̃\
\e.zi.te\
\e.zit\
j’hésite
tu hésites
il, elle, on hésite
nous hésitons
vous hésitez
ils, elles hésitent
sự do dự, sự lưỡng lự, sự chần chừ, sự ngập ngừng \e.zi.ta.sjɔ̃\ nf (une, l’) hésitation
sự do dự của nó son hésitation
do dự, lưỡng lự, chần chừ, ngập ngừng khi làm gì v hésiter à infinitif
Tôi do dự khi gọi cho Paul. J’hésite  à appeler Paul.
quên, bỏ quên, bỏ qua \u.bli.je\ ngoại đt oublier
\u.bli\
\u.bli\
\u.bli\
\u.bli.jɔ̃\
\u.bli.je\
\u.bli\
j’oublie
tu oublies
il, elle, on oublie
nous oublions
vous oubliez
ils, elles oublient
quên làm gì oublier de infinitif
Tôi quên nộp thuế J’oublie de payer mes impôts.
thuế \ɛ̃.po\ nm (un, l’) impôt
nộp thuế payer les impôts
trả, trả tiền, trả công \pe.je\ ou \pɛ.je\ ngoại đt payer
\pɛ\
\pɛ\
\pɛ\
\pɛ.jɔ̃\
\pɛ.je\
\pɛ\
Chú ý phụ âm y đổi thành i ở các ngôi trừ ngôi nous, vous
je paie
tu paies
il, elle, on paie
nous payons
vous payez
ils, elles paient
tránh, tránh mặt \e.vi.te\ ngoại đt éviter
\e.vit\
\e.vit\
\e.vit\
\e.vi.tɔ̃\
\e.vi.te\
\e.vit\
j’évite
tu évites
il, elle, on évite
nous évitons
vous évitez
ils, elles évitent
tiền phạt \a.mɑ̃d\ nf (une, l’) amende
nộp tiền phạt payer une amende
thành công, đỗ, đạt kết quả, có kết quả, làm rất đạt \ʁe.y.siʁ\ réussir
je réussis
tu réussis
il, elle, on réussit
nous réussissons
vous réussissez
ils, elles réussissent
làm việc gì đạt kết quả réussir à + infinitif
Tôi tránh được việt nộp phạt. Je réussis à éviter une amende.
đến \a.ʁi.ve\ nội đt arriver (động tính từ quá khứ dùng với être)
\a.ʁiv\
\a.ʁiv\
\a.ʁiv\
\a.ʁi.vɔ̃\
\a.ʁi.ve\
\a.ʁiv\
j’arrive
tu arrives
il, elle, on arrive
nous arrivons
vous arrivez
ils, elles arrivent
đến… arriver à….
cuối cùng có thể làm gì… arriver à + infinitif
cuối cùng không thể làm gì n’arriver (có chia đt) pas + à + infinitif
Cuối cùng tôi không thể nghỉ ngơi được. Je n’arrive pas à me détendre
nghỉ ngơi, giải trí \sə de.tɑ̃dʁ\ đt phản thân se détendre
\de.tɑ̃\
\de.tɑ̃\
\de.tɑ̃\
\de.tɑ̃.dɔ̃\
\de.tɑ̃.de\
\de.tɑ̃d\
je me détends
tu te détends
il, elle, on se détend
nous nous détendons
vous vous détendez
ils, elles se détendent
giúp, giúp đỡ \ɛ.de\ ou \e.de\ ngoại đt aider qqn
aider qqn à + infinitif
giúp cho nội đt
\ɛd\
\ɛd\
\ɛd\
\ɛ.dɔ̃\
\ɛ.de\
\ɛd\
j’aide
tu aides
il, elle, on aide
nous aidons
vous aidez
ils, elles aident
Động tính từ quá khứ của động từ aider là: \ɛ.de\ aidé
Động từ aider ở thì quá khứ kép là: j’ai aidé
tu as aidé
il, elle, on a aidé
nous avons aidé
vous avez aidé
ils, elles ont aidé
giúp, giúp đỡ ai làm gì aider qqn à + infinitif
Paul giúp tôi làm việc. Paul m’aide à travailler.
Tôi có thể giúp gì cho bạn? Puis-je vous aider?
mời, bảo \ɛ̃.vi.te\ ngoại đt inviter
mời, bảo ai làm gì inviter qqn à + infinitif
\ɛ̃.vit\
\ɛ̃.vit\
\ɛ̃.vit\
\ɛ̃.vi.tɔ̃\
\ɛ̃.vi.te\
\ɛ̃.vit\
j’invite
tu invites
il, elle, on invite
nous invitons
vous invitez
ils, elles invitent
Chúng ta sẽ mời Max và Sarah?
Ừ.
Bạn sẽ gọi điện cho Max và Sarah?
Đồng ý.
On invite Max et Sarah?
Oui.
Tu téléphone à Max et Sarah?
D’accord.
Tôi mời Paul ăn tôi. J’invite Paul à dîner
quyết định, thuyết phục \de.si.de\ ngoại/ nội đt décider
quyết định làm gì décider de + infinitif
thuyết phục ai làm gì décider qqn à + infinitif
\de.sid\
\de.sid\
\de.sid\
\de.si.dɔ̃\
\de.si.de\
\de.sid\
je décide
tu décides
il, elle, on décide
nous décidons
vous décidez
ils, elles décident
Tôi quyết định học lại Je décide de reprendre mes études.
sự học tập, sự nghiên cứu \e.tyd\ nf (une, l’) étude
mơ, nằm mơ, mơ ước, mơ thấy \ʁɛ.ve\ ou \ʁe.ve\ ngoại/ nội đt rêver
mơ ước cái gì, mơ thấy ai rêver de qqch/ qqn
mơ, mơ ước làm gì rêver de + infinitif
\ʁɛv\
\ʁɛv\
\ʁɛv\
\ʁɛ.vɔ̃\
\ʁɛ.ve\
\ʁɛv\
je rêve
tu rêves
il, elle, on rêve
nous rêvons
vous rêvez
ils, elles rêvent
mơ ước một ngôi nhà xinh đẹp rêver d’une belle maison
Tôi mơ ước trở thành diễn viên. Je rêve de devenir acteur.
devenir \dəv.niʁ\ ou \də.və.niʁ\ nội đt trở thành, trở nên (động tính từ quá khứ đi với être)
nm tương lai
\də.vjɛ̃\
\də.vjɛ̃\
\də.vjɛ̃\
\də.və.nɔ̃\
\də.və.ne\
\də.vjɛn\
je deviens
tu deviens
il, elle, on devient
nous devenons
vous devenez
ils, elles deviennent
rất vui mừng, rất vui sướng (m), Rất vui được gặp bạn \ɑ̃.ʃɑ̃.te\ adjm enchanté
rất vui mừng, rất vui sướng (f) \ɑ̃.ʃɑ̃.te\ adjf enchantée
Rất vui được gặp bạn. Enchanté.
Enchanté de vous voir.
Content de vous voir.
bằng lòng, vừa lòng (m) \kɔ̃.tɑ̃\ adjm content
bằng lòng, vừa lòng (f) \kɔ̃.tɑ̃\ adjf contente
bằng lòng, vừa lòng làm gì être + content(e, s, es) + de + infinitif
Tôi bằng lòng ra đi. Je suis content de partir.
heureux \œ.ʁø\ adjm (sl+pl) sung sướng, hạnh phúc (m)
nm người sung sướng, người hạnh phúc
heureuse \œ.ʁøz\ adjf sung sướng, hạnh phúc (f)
sung sướng, hạnh phúc khi làm gì être + heureux/ heureuse(s)  + de + infinitif
Tôi hạnh phúc khi ra đi. Je suis heureux de partir.
buồn, buồn bã, âm u, ảm đạm adjm+f triste
Buồn vì phải làm gì être + triste(s) + de + infinitif
Tôi buồn vì phải ra đi. Je suis triste de partir.
Tôi ao ước được gặp anh ấy. J’envie de le voir.
sợ, e sợ v avoir peur
sợ làm gì avoir peur + de + infinitif
muốn, thèm muốn, khát khao \ɑ̃.vi\ v avoir envie
muốn, thèm muốn, khát khao làm gì/ cái gì avoir envie + de + infinitif
avoir envie + de + nom
muốn ăn/ ngủ/ khóc avoir envie + de + manger/ dormir/ pleurer  \plœ.ʁe\ ou \plø.ʁe\
Tôi muốn được gặp anh ấy. J’ai envie de le voir.
khóc \plœ.ʁe\ ou \plø.ʁe\ nội đt pleurer
\plœʁ\
\plœʁ\
\plœʁ\
\plœ.ʁɔ̃\
\plœ.ʁe\
\plœʁ\
je pleure
tu pleures
il, elle, on pleure
nous pleurons
vous pleurez
ils, elles pleurent
mê, tôn thờ, yêu tha thiết \a.dɔ.ʁe\ ngoại đt adorer
mê làm gì adorer + infinitif
\a.dɔʁ\
\a.dɔʁ\
\a.dɔʁ\
\a.dɔ.ʁɔ̃\
\a.dɔ.ʁe\
\a.dɔʁ\
j’adore
tu adores
il, elle, on adore
nous adorons
vous adorez
ils, elles adorent
anh bạn được ngưỡng mộ un ami adoré
cô bạn được ngưỡng mộ une amie adorée
Tôi mê du lịch bằng máy bay J’adore voyager en avion.
ghét \de.tɛs.te\ ngoại đt détester
\de.tɛst\
\de.tɛst\
\de.tɛst\
\de.tɛs.tɔ̃\
\de.tɛs.te\
\de.tɛst\
je déteste
tu détestes
il, elle, on déteste
nous détestons
vous détestez
ils, elles détestent
ghét làm gì détester + infinitif
Tôi ghét du lịch bằng máy bay Je déteste voyager en avion.
mong, hi vọng, trông đợi \ɛs.pe.ʁe\ ngoạit đt espérer
\ɛs.pɛʁ\
\ɛs.pɛʁ\
\ɛs.pɛʁ\
\ɛs.pe.ʁɔ̃\
\ɛs.pe.ʁe\
\ɛs.pɛʁ\
j’espère
tu espères
il, elle, on espère
nous espérons
vous espérez
ils, elles espèrent
mong, hi vọng, trông đợi làm gì espérer + infinitif
Tôi hy vọng ra đi ngày mai. j’espère partir demain.
penser pɑ̃se nội đt nghĩ, suy nghĩ
ngoại đt định
nghĩ đến, nghĩ tới, nghĩ về penser à
định làm gì penser + infinitif
\pɑ̃s\
\pɑ̃s\
\pɑ̃s\
\pɑ̃.sɔ̃\
\pɑ̃.se\
\pɑ̃s\
je pense
tu penses
il, elle, on pense
nous pensons
vous pensez
ils, elles pensent
Tôi nghĩ về quê hương tôi. Tôi thường nghĩ đến nó. Je pense à mon pays. J’y pense souvent.
Đừng nghĩ đến điều đó nữa. N’y pensez plus.
Cô ấy đang nghĩ tới mẹ. Elle pense à sa mère
Bạn đang nghĩ gì vậy? À quoi pensez-vous?
Nói không suy nghĩ parler sans penser
Tôi nghĩ đến bố tôi. Tôi nghĩ đến ông ấy. Je pense à mon père. Je pense à lui. (không dùng y thay cho người)
Tôi nghĩ đến bạn bè tôi. Tôi nghĩ đến họ. Je pense à mes amis. Je pense à eux. (Không dùng y thay cho người)
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

1 Response

  1. Tháng Chín 12, 2018

    […] Động từ và giới từ trong tiếng Pháp (Phần 1) […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*