Mạo từ bất định trong tiếng Pháp

Mạo từ bất định trong tiếng Pháp gồm
un \œ̃\ dùng trước danh từ giống đực số ít
une \yn\ dùng trước danh từ giống cái số ít
des \de\ ou \dɛ\ dùng trước danh từ số nhiều

Ví dụ sử dụng mạo từ bất định trong tiếng Pháp

một con mèo un chat
một chiếc xe hơi une auto
một con vật un animal
những con mèo des chat
những con vật des animals
những chiếc xe hơi des autos