Các bài học về ngữ pháp tiếng Pháp:

Giới từ và trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Pháp

Ngữ pháp tiếng Pháp

Với các tên thành phố ta dùng giới từ à
ở Pari à Paris
ở Rôm à Rome
ở Tô ki ô à Tokyo