Từ vựng tiếng Pháp 23

Từ vựng tiếng Pháp 23 xong, làm xong, hoàn thành, kết thúc \fi.niʁ\ ngoại/ nội finir qqch finir de + inf finir par + nom (… bằng…) finir par + inf (cuối cùng phải/...

Từ vựng tiếng Pháp 22

Từ vựng tiếng Pháp 22 trang chủ (h aspiré)\om\ nm home sự kiểm tra, sự thử nghiệm \tɛst\ nm (un, le) test sự chia động từ \kɔ̃.ʒy.ɡɛ.zɔ̃\ (une, la) conjugaison bảng, bảng đen, danh...

Từ vựng tiếng Pháp 21

Từ vựng tiếng Pháp 21 bánh ngọt, nghề làm bánh ngọt, cửa hàng bánh ngọt \pɑ.tis.ʁi\ ou \pa.tis.ʁi\ nf (une, la) pâtisserie thích bánh ngọt aimer les pâtisseries đồ uống, rượu, sự nghiện rượu...

Từ vựng tiếng Pháp 20

Từ vựng tiếng Pháp 20 đề nghị, đề xuất, đề ra, giới thiệu, đề cử \pʁɔ.pɔ.ze\ ngoại đt proposer \pʁo.poz\ \pʁo.poz\ \pʁo.poz\ \pʁo.po.zɔ̃\ \pʁo.po.ze\ \pʁo.poz\ je propose tu proposes il, elle, on propose nous...

Từ vựng tiếng Pháp 19

Từ vựng tiếng Pháp 19 máy sưởi, sự sưởi ấm, sự đốt (un, le) chauffage bật máy sưởi allumer le chauffage tắt \e.tɛ̃dʁ\ ngoại đt éteindre fermer \e.tɛ̃\ \e.tɛ̃\ \e.tɛ̃\ \e.tɛ.ɲɔ̃\ \e.tɛ.ɲe\ \e.tɛɲ\ j’éteins...

Từ vựng tiếng Pháp 18

Từ vựng tiếng Pháp 18 bạn, bạn đồng sự \kɔ.lɛg\ nm+f (un, une, le, la) collègue tìm một công việc mới v chercher un nouveau travail Jean-Marc tìm một công việc mới Jean-Marc cherche...

Từ vựng tiếng Pháp 17

Từ vựng tiếng Pháp 17 Na Uy \nɔʁ.vɛʒ\ nf (la) Norvège thuộc Na Uy (adjm) \nɔʁ.ve.ʒjɛ̃\ adjm norvégien người Na Uy, tiếng Na Uy (nm) nm thuộc Na Uy (adjf) \nɔʁ.ve.ʒjɛn\ adjf norvégienne người...

Từ vựng tiếng Pháp 16

Từ vựng tiếng Pháp 16 ngồi (adjm) \a.si\ adjm assis ngồi (adjf) \a.siz\ adjf assise ngồi (v) v être assis(e) je suis assis(e) tu es assis(e) il, elle, on est assis(e) nous sommes assis(e)...

Từ vựng tiếng Pháp 15

Từ vựng tiếng Pháp 15 vậy, vậy thì, thế, nào, ư, đi \dɔ̃k\ ou \dɔ̃\ conj donc thủ đô của Madagascar \ta.na.na.ʁiv\ nf (la) Tananarive Ma đa gát x ca \ma.da.ɡa.skaʁ\ Madagascar ở Ma...

Từ vựng tiếng Pháp 14

Từ vựng tiếng Pháp 14 cuộc hẹn, sự hẹn gặp, nơi hẹn gặp, nơi gặp gỡ \ʁɑ̃.de.vu\ nm (un, le) rendez-vous 1 cuộc hẹn (un, le) rendez-vous Bây giờ là 10h, Sylvia đang trên đường tới cuộc...