Từ vựng tiếng Pháp 35

trung gian \ɛ̃.tɛʁ.me.djɛʁ\ adjm+f intermédiaire sự trung gian, sự môi giới nm (un, l’) intermédiaire người trung gian, người môi giới nm+f (un, une, l’) intermédiaire trình độ sơ cấp (un, le) niveau intermédiaire quốc tế (m)...

Từ vựng tiếng Pháp 3

Từ vựng tiếng Pháp 3 gương \mi.ʁwaʁ\ ou \mi.ʁwɑʁ\ nm (un, le) miroir Bàn 7. Dưới gương. Table 7. Sous le miroir. ghế bành \fo.tœj\ nm (un, le) fauteuil cái ghế bành này \sə\ ou \sɛ\...

Từ vựng tiếng Pháp 2

tòa thị chính \mɛ.ʁi\ nf (une, la) mairie 1 tòa thị chính (une, la) mairie đánh thức, thức tỉnh, khơi lại, gợi lại \ʁe.ve.je\ ngoại đt réveiller qqn/ qqch \ʁe.vɛj\ \ʁe.vɛj\ \ʁe.vɛj\ \ʁe.vɛ.jɔ̃\ \ʁe.vɛ.je\...

Từ vựng tiếng Pháp

cấm \ɛ̃.tɛʁ.diʁ\ ngoại đt interdire interdire qqch (cấm cái gì) interdire qqch à qqn (cấm ai cái gì) interdire à qqn de inf (cấm ai làm gì) il est interdit de + infinitif cấm...

Cách giả định trong tiếng Pháp

Cách giả định trong tiếng Pháp + Cách chỉ định diễn tả Cách giả định diễn tả sự thật một cách khách quan. sự thật một cách chủ quan. + Cách giả định được...

Các giả thiết trong tiếng Pháp

Các giả thiết trong tiếng Pháp Giả thiết thuộc về tương lai Để trình bày giả thiết thuộc về tương lai ta dùng: Quand dùng cho một điều đã được xác thực Si dùng...

Thì tiền tương lai trong tiếng Pháp

Thì tiền tương lai trong tiếng Pháp Thì tương lai đơn của động từ être-> Ý nghĩa: \sə.ʁe\ \sə.ʁa\ \sə.ʁa\ \sə.ʁɔ̃\ \sə.ʁe\ \sə.ʁɔ̃\ v: Thì, là, ở Gốc tương lai đơn là: ser je...