Số đếm trong tiếng Pháp (từ 0 đến 20)

Số đếm trong tiếng Pháp (từ 0 đến 20)

số /nɔ̃bʁ/
/ny.me.ʁo/
nm (un, le) nombre số (số nguyên, số tự nhiên,…)
(un, le) numéro
số không /ze.ʁo/ nm zéro
số điện thoại \te.le.fɔn\ nm (un, le) numéro de téléphone
số tài khoản /kɔ̃t/ nm (un, le) numéro de compte
sự tính, sự tính toán, tài khoản /kɔ̃t/ nm (un, le) compte
tính, tính toán faire les comptes
phòng số 2 (une, la) chambre numéro deux
buồng, phòng, viện (thượng nghị viện, hạ nghị viện, nghị viện) /ʃɑ̃bʁ/ nf (une, la) chambre
phòng của Mélanie la chambre de Mélanie
un /œ̃/ nm một
adjm một
mạo từ một
một ngày un jour
une /yn/ nf một
adjf một
mạo từ một
một lần une fois
lần /fwa/ nf (une, la) fois
deux /dø/ nm hai
adj ko đổi hai
trois /tʁwɑ/ nm ba
adj ko đổi ba, thứ ba
chương ba (un, le) chapitre trois
trang ba (une, la) page trois
chương /ʃa.pitʁ/ nm (un, le) chapitre
trang, đoạn văn /paʒ/ nf (une, la) page
quatre /katʁ/ nm bốn
adj ko đổi bốn
bốn mùa trong năm les quatre saisons de l’année
mùa, mùa bóng /sɛ.zɔ̃/ nf (une, la) saison
cinq /sɛ̃k/ nm năm
adj ko đổi năm
six /sis/ nm sáu
adj ko đổi sáu
sept /sɛt/ nm bảy
adj ko đổi bảy
huit /ɥit/ nm tám
adj ko đổi tám
neuf /nœf/ nm chín, cái mới, đồ mới
adj ko đổi chín
adjm mới
mới (adjf) /nœv/ adjf neuve
nhà mới nf (une, la) maison neuve
một thành phố mới nf (une, la) ville neuve
đề tài mới nm (un, le) sujet neuf
nhà /mɛ.zɔ̃/ nf (une, la) maison
thành phố /vil/ nf (une, la) ville
đề, đề tài, chủ đề, chủ ngữ /sy.ʒɛ/ nm (un, le) sujet
dix /dis/ nm mười
adj ko đổi mười
onze /ɔ̃z/ nm mười một
adj ko đổi mười một
douze /duz/ nm mười hai
adj ko đổi mười hai
treize /tʁɛz/ nm mười ba
adj ko đổi mười ba
quatorze /ka.tɔʁz/ nm mười bốn
adj ko đổi mười bốn
quinze /kɛ̃z/ nm mười năm
adj ko đổi mười năm
seize /sɛz/ nm mười sáu
adj ko đổi mười sáu
dix-sept /di.sɛt/ nm mười bảy
adj ko đổi mười bảy
dix-huit /di.z‿ɥit/ nm mười tám
adj ko đổi mười tám
dix-neuf /diz.nœf/ nm mười chín
adj ko đổi mười chín
vingt /vɛ̃/ nm hai mươi
adj ko đổi hai mươi
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*