Số đếm trong tiếng Pháp (từ 21 đến 1000)

Số đếm trong tiếng Pháp (từ 21 đến 1000)

trente /tʁɑ̃t/ nm ba mươi
adj ko đổi ba mươi
quarante /ka.ʁɑ̃t/ nm bốn mươi
adj ko đổi bốn mươi
cinquante /sɛ̃.kɑ̃t/ nm năm mươi
adj ko đổi năm mươi
soixante /swa.sɑ̃t/ nm sáu mươi
adj ko đổi sáu mươi
soixante-dix /swa.sɑ̃t.dis/ nm bảy mươi
adj ko đổi bảy mươi
quatre-vingts /ka.tʁə.vɛ̃/ nm tám mươi
adj ko đổi tám mươi
quatre-vingt-dix /ka.tʁə.vɛ̃.dis/ nm chín mươi
adj ko đổi chín mươi
vingt et un /vɛ̃.t‿e œ̃/ nm 21
adjm 21
vingt et une /vɛ̃.t‿e yn/ nf 21
adjf 21
trente et un  /tʁɑ̃.t‿e œ̃/ nm 31
adjm 31
trente et une /tʁɑ̃.t‿e yn/ nf 31
adjf 31
quarante et un /ka.ʁɑ̃.t‿e œ̃/ nm 41
adjm 41
quarante et une  /ka.ʁɑ̃.t‿e yn/ nf 41
adjf 41
cinquante et un /sɛ̃.ʁɑ̃.t‿e œ̃/ nm 51
adjm 51
cinquante et une /sɛ̃.ʁɑ̃.t‿e yn/ nf 51
adjf 51
soixante et un /swa.sɑ̃t‿e œ̃/ nm 61
adjm 61
soixante et une /swa.sɑ̃t‿e yn/ nf 61
adjf 61
soixante et onze /swa.sɑ̃.t‿e ɔ̃z/ nm 71
adj ko đổi 71
quatre-vingt-un /ka.tʁə.vɛ̃.œ̃/ nm 81
adjm 81
quatre-vingt-une /ka.tʁə.vɛ̃.yn/ nf 81
adjf 81
quatre-vingt-onze /ka.tʁə.vɛ̃.ɔ̃z/ nm 91
adj ko đổi 91
vingt-deux /vɛ̃t.dø/ nm 22
adj ko đổi 22
vingt-trois /vɛ̃t.tʁwɑ/ 23
23
vingt-quatre /vɛ̃t.katʁ/ 24
24
vingt-cinq /vɛ̃t.sɛ̃k/ 25
25
vingt-six /vɛ̃t sis/ 26
26
vingt-sept /vɛ̃t.sɛt/ 27
27
vingt-huit /vɛ̃.t‿ɥit/ 28
28
vingt-neuf /vɛ̃t.nœf/ 29
29
trente-deux /tʁɑ̃t dø/ 32
32
trente-trois /tʁɑ̃t tʁwa/ 33
33
trente-quatre /tʁɑ̃t katʁ/ 34
34
trente-cinq /tʁɑ̃t sɛ̃k/ 35
35
trente-six /tʁɑ̃t sis/ 36
36
trente-sept /tʁɑ̃t sɛt/ 37
37
trente-huit /tʁɑ̃.t‿ɥit/ 38
38
trente-neuf /tʁɑ̃t nœf/ 39
39
quarante-deux /ka.ʁɑ̃t dø/ 42
42
quarante-trois /ka.ʁɑ̃.t(ə).tʁwa/ 43
43
quarante-quatre /ka.ʁɑ̃.t(ə).katʁ/ 44
44
quarante-cinq /ka.ʁɑ̃t.sɛ̃k/ 45
45
quarante-six /ka.ʁɑ̃t.sis/ 46
46
quarante-sept /ka.ʁɑ̃t.sɛt/ 47
47
quarante-huit /ka.ʁɑ̃.t‿ɥit/ 48
48
quarante-neuf /ka.ʁɑ̃t.nœf/ 49
49
cinquante-deux 52
52
cinquante-trois 53
53
cinquante-quatre 54
54
cinquante-cinq /sɛ̃.kɑ̃t.sɛ̃k/ 55
55
cinquante-six /sɛ̃.kɑ̃t.sis/ 56
56
cinquante-sept 57
57
cinquante-huit 58
58
cinquante-neuf 59
59
soixante-deux  /swa.sɑ̃t.dø/ 62
62
soixante-trois /swa.sɑ̃t(ə).tʁwa/ 63
63
soixante-quatre /swa.sɑ̃t katʁ/ 64
64
soixante-cinq /swa.sɑ̃t.sɛ̃k/ 65
65
soixante-six /swa.sɑ̃t.sis/ 66
66
soixante-sept /swa.sɑ̃t.sɛt/ 67
67
soixante-huit /swa.sɑ̃.t‿ɥit/ 68
68
soixante-neuf /swa.sɑ̃t.nœf/ 69
69
soixante-douze /swa.sɑ̃t.duz/ 72
72
soixante-treize /swa.sɑ̃t.tʁɛz/ 73
73
soixante-quatorze 74
74
soixante-quinze /swa.sãt.kɛ̃z/ 75
75
soixante-seize /swa.sɑ̃t.sɛz/ 76
76
soixante-dix-sept /swa.sɑ̃t.di.sɛt/ 77
77
soixante-dix-huit 78
78
soixante-dix-neuf /swa.sɑ̃t.diz.nœf/ 79
79
quatre-vingt-deux /ka.tʁə.vɛ̃.dø/ 82
82
quatre-vingt-trois 83
83
quatre-vingt-quatre 84
84
quatre-vingt-cinq 85
85
quatre-vingt-six 86
86
quatre-vingt-sept 87
87
quatre-vingt-huit /ka.tʁə.vɛ̃.ɥit/ 88
88
quatre-vingt-neuf /ka.tʁə.vɛ̃.nœf/ 89
89
quatre-vingt-douze /ka.tʁə.vɛ̃.duz/ 92
92
quatre-vingt-treize /ka.tʁə.vɛ̃.tʁɛz/ 93
93
quatre-vingt-quatorze 94
94
quatre-vingt-quinze /ka.tʁə.vɛ̃.kɛ̃z/ 95
95
quatre-vingt-seize /ka.tʁə.vɛ̃.sɛz/ 96
96
quatre-vingt-dix-sept /ka.tʁə.vɛ̃.di.sɛt/ 97
97
quatre-vingt-dix-huit 98
98
quatre-vingt-dix-neuf /ka.tʁə.vɛ̃.diz.nœf/ 99
99
cent /sɑ̃/ nm một trăm, xu (tiền Mỹ, Canađa,…)
adj ko đổi một trăm
deux cents hai trăm
cent un 101
101
mille /mil/ nm nghìn, dặm (Anh)
adj ko đổi nghìn
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*