Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp và giới thiệu người khác

Tự giới thiệu tên Je suis + tên.
Je m’appelle + tên.
Đây là Voici  / C’est+ cụm từ chỉ người
Tôi là Alice Doucet. Je suis Alice Doucet.
Tôi là Nicole Falco. Đây là Aldo, chồng tôi. (Voici) Je m’appelle Nicole Falco. Voici Aldo, mon mari.
Tôi là người Pháp. Je suis français (e).
Đây là vợ của tôi, Carla. (Voici) Voici ma femme, Carla.
Đây là Yves, chồng tôi (C’est) C’est Yves, mon mari.