Động từ chia ở thì quá khứ chưa hoàn thành

Các động từ chia ở thì hiện tại, quá khứ kép, quá khứ chưa hoàn thành

Động từ être => ý nghĩa: thì, là, ở
je suis
tu es
il, elle, on est
nous sommes
vous êtes
ils, elles sont
j’ai été
tu as été
il, elle, on a été
nous avons été
vous avez été
ils, elles ont été
gốc imparfait là: ét \e\
j’étais
tu étais
il, elle, on était
nous étions
vous étiez
ils, elles étaient
\e.tɛ\
\e.tɛ\
\e.tɛ\
\e.tjɔ̃\
\e.tje\
\e.tɛ\
Động từ avoir => ý nghĩa:
j’ai
tu as
il, elle, on a
nous avons
vous avez
ils, elles ont
j’ai eu
tu as eu
il, elle, on a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils, elles ont eu
gốc imparfait là: av \av\
j’avais
tu avais
il, elle, on avait
nous avions
vous aviez
ils, elles avaient
\a.vɛ\
\a.vɛ\
\a.vɛ\
\a.vjɔ̃\
\a.vje\
\a.vɛ\
Động từ aller => ý nghĩa: v: đi (đến một nơi nào đó, đang không ở đó), động từ theo sau ở dạng nguyên thể và không có giới từ đi kèm, có sức khỏe
Động tính từ quá khứ đi với être
nm: vé đi
je vais
tu vas
il, elle, on va
nous allons
vous allez
ils, elles vont
je suis allé
tu es allé
il, elle, on est allé
nous sommes allés
vous êtes allés
ils, elles sont allés
gốc imparfait là: all \al\
j’allais
tu allais
il, elle, on allait
nous allions
vous alliez
ils, elles allaient
\a.lɛ\
\a.lɛ\
\a.lɛ\
\a.ljɔ̃\
\a.lje\
\a.lɛ\
Động từ boire => ý nghĩa: uống
je bois
tu bois
il, elle, on boit
nous buvons
vous buvez
ils, elles boivent
j’ai bu
tu as bu
il, elle, on a bu
nous avons bu
vous avez bu
ils, elles ont bu
gốc imparfait là: buv \by.v\
je buvais
tu buvais
il, elle, on buvait
nous buvions
vous buviez
ils, elles buvaient
\by.vɛ\
\by.vɛ\
\by.vɛ\
\by.vjɔ̃\
\by.vje\
\by.vɛ\
Động từ prendre => ý nghĩa: v: ăn, uống, dùng, đi, đi theo, mua
je prends
tu prends
il, elle, on prend
nous prenons
vous prenez
ils, elles prennent
j’ai pris
tu as pris
il, elle, on a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils, elles ont pris
gốc imparfait là: pren \pʁə.n\
je prenais
tu prenais
il, elle, on prenait
nous prenions
vous preniez
ils, elles prenaient
\pʁə.nɛ\
\pʁə.nɛ\
\pʁə.nɛ\
\pʁə.njɔ̃\
\pʁə.nje\
\pʁə.nɛ\
Động từ pouvoir => ý nghĩa: v: có thể
je peux
tu peux
il, elle, on peut
nous pouvons
vous pouvez
ils, elles peuvent
j’ai pu
tu as pu
il, elle, on a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils, elles ont pu
gốc imparfait là: pouv \pu.v\
je pouvais
tu pouvais
il, elle, on pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils, elles pouvaient
\pu.vɛ\
\pu.vɛ\
\pu.vɛ\
\pu.vjɔ̃\
\pu.vje\
\pu.vɛ\
Động từ habiter => ý nghĩa: sống, sống ở, ở
j’habite
tu habites
il, elle, on habite
nous habitons
vous habitez
ils, elles habitent
j’ai habité
tu as habité
il, elle, on a habité
nous avons habité
vous avez habité
ils, elles ont habité
gốc imparfait là: habit \a.bi.t\
j’habitais
tu habitais
il, elle, on habitait
nous habitions
vous habitiez
ils, elles habitaient
\a.bi.tɛ\
\a.bi.tɛ\
\a.bi.tɛ\
\a.bi.tjɔ̃\
\a.bi.tje\
\a.bi.tɛ\
Động từ déménager => ý nghĩa: v: dọn nhà, dọn đi
je déménage
tu déménages
il, elle, on déménage
nous déménageons
vous déménagez
ils, elles déménagent
j’ai déménagé
tu as déménagé
il, elle, on a déménagé
nous avons déménagé
vous avez déménagé
ils, elles ont déménagé
je déménageais
tu déménageais
il, elle, on déménageait
nous déménagions
vous déménagiez
ils, elles déménageaient
\de.me.na.ʒɛ\
\de.me.na.ʒɛ\
\de.me.na.ʒɛ\
\de.me.na.ʒjɔ̃\
\de.me.na.ʒje\
\de.me.na.ʒɛ\
Động từ perdre => ý nghĩa: v: mất
je perds
tu perds
il, elle, on perd
nous perdons
vous perdez
ils, elles perdent
j’ai perdu
tu as perdu
il, elle, on a perdu
nous avons perdu
vous avez perdu
ils, elles ont perdu
je perdais
tu perdais
il, elle, on perdait
nous perdions
vous perdiez
ils, elles perdaient
\pɛʁ.dɛ\
\pɛʁ.dɛ\
\pɛʁ.dɛ\
\pɛʁ.djɔ̃\
\pɛʁ.dje\
\pɛʁ.dɛ\
Động từ jouer => ý nghĩa: chơi, chơi đùa, đóng, diễn (phim, kịch)
je joue \ʒu\
tu joues \ʒu\
il, elle, on joue \ʒu\
nous jouons \ʒwɔ̃\
vous jouez \ʒwe\
ils, elles jouent \ʒu\
j’ai joué \ʒwe\
tu as joué
il, elle, on a joué
nous avons joué
vous avez joué
ils, elles ont joué
je jouais
tu jouais
il, elle, on jouait
nous jouions
vous jouiez
ils, elles jouaient
\ʒwɛ\
\ʒwɛ\
\ʒwɛ\
\ʒu.jɔ̃\
\ʒu.je\
\ʒwɛ\
Động từ préparer => ý nghĩa: chuẩn bị, sửa soạn, sắp đặt, lựa lời nói dần
je prépare \pʁe.paʁ\
tu prépares \pʁe.paʁ\
il, elle, on prépare
nous préparons \pʁe.pa.ʁɔ̃\
vous préparez \pʁe.pa.ʁe\
ils, elles préparent \pʁe.paʁ\
j’ai préparé \pʁe.pa.ʁe\
tu as préparé
il, elle, on a préparé
nous avons préparé
vous avez préparé
ils, elles ont préparé
je préparais
tu préparais
il, elle, on préparait
nous préparions
vous prépariez
ils, elles préparaient
\pʁe.pa.ʁɛ\
\pʁe.pa.ʁɛ\
\pʁe.pa.ʁɛ\
\pʁe.pa.ʁjɔ̃\
\pʁe.pa.ʁje\
\pʁe.pa.ʁɛ\
Động từ vendre => ý nghĩa: bán, buôn bán
je vends \vɑ̃\
tu vends \vɑ̃\
il, elle, on vend \vɑ̃\
nous vendons \vɑ̃.dɔ̃\
vous vendez \vɑ̃.de\
ils, elles vendent \vɑ̃d\
j’ai vendu \vɑ̃.dy\
tu as vendu
il, elle, on a vendu
nous avons vendu
vous avez vendu
ils, elles ont vendu
je vendais
tu vendais
il, elle, on vendait
nous vendions
vous vendiez
ils, elles vendaient
\vɑ̃.dɛ\
\vɑ̃.dɛ\
\vɑ̃.dɛ\
\vɑ̃.djɔ̃\
\vɑ̃.dje\
\vɑ̃.dɛ\
Động từ acheter => ý nghĩa: mua, mua chuộc
j’achète \a.ʃɛt\
tu achètes \a.ʃɛt\
il, elle, on achète \a.ʃɛt\
nous achetons \a.ʃə.tɔ̃\
vous achetez \a.ʃə.te\
ils, elles achètent \a.ʃɛt\
j’ai acheté \a.ʃə.te\
tu as acheté
il, elle, on a acheté
nous avons acheté
vous avez acheté
ils, elles ont acheté
j’achetais
tu achetais
il, elle, on achetait
nous achetions
vous achetiez
ils, elles achetaient
\a.ʃə.tɛ\
\a.ʃə.tɛ\
\a.ʃə.tɛ\
\a.ʃə.tjɔ̃\
\a.ʃə.tje\
\a.ʃə.tɛ\
Động từ retourner => ý nghĩa: quay lại, trở lại, trở về (một nơi nào đó và đang không ở đó, động từ theo sau ở dạng nguyên thể, không có giới từ đi kèm)
je retourne \ʁə.tuʁn\
tu retournes \ʁə.tuʁn\
il, elle, on retourne \ʁə.tuʁn\
nous retournons \ʁə.tuʁ.nɔ̃\
vous retournez\ʁə.tuʁ.ne\
ils, elles retournent \ʁə.tuʁn\
j’ai retourné \ʁǝ.tuʁ.ne\
tu as retourné
il, elle, on a retourné
nous avons retourné
vous avez retourné
ils, elles ont retourné
je retournais
tu retournais
il, elle, on retournait
nous retournions
vous retourniez
ils, elles retournaient
\ʁə.tuʁ.nɛ\
\ʁə.tuʁ.nɛ\
\ʁə.tuʁ.nɛ\
\ʁə.tuʁ.njɔ̃\
\ʁə.tuʁ.nje\
\ʁə.tuʁ.nɛ\
Động từ visiter => ý nghĩa: đi thăm, đi xem, đi thăm quan, khám, khám xét (visiter + địa điểm du lịch, không dùng cho người)
je visite
tu visites
il, elle, on visite
nous visitons
vous visitez
ils, elles visitent
j’ai visité \vi.zi.te\
tu as visité
il, elle, on a visité
nous avons visité
vous avez visité
ils, elles ont visité
je visitais
tu visitais
il, elle, on visitait
nous visitions
vous visitiez
ils, elles visitaient
\vi.zi.tɛ\
\vi.zi.tɛ\
\vi.zi.tɛ\
\vi.zi.tjɔ̃\
\vi.zi.tje\
\vi.zi.tɛ\
Động từ brûler => ý nghĩa: ngoại/ nội đt: cháy, đốt, đốt cháy, thiêu
je brûle \bʁyl\
tu brûles \bʁyl\
il, elle, on brûle \bʁyl\
nous brûlons \bʁy.lɔ̃\
vous brûlez \bʁy.le\
ils, elles brûlent \bʁyl\
j’ai brûlé \bʁy.le\
tu as brûlé
il, elle, on a brûlé
nous avons brûlé
vous avez brûlé
ils, elles ont brûlé
je brûlais
tu brûlais
il, elle, on brûlait
nous brûlions
vous brûliez
ils, elles brûlaient
\bʁy.lɛ\
\bʁy.lɛ\
\bʁy.lɛ\
\bʁy.ljɔ̃\
\bʁy.lje\
\bʁy.lɛ\
Động từ arriver => ý nghĩa: đến (động tính từ quá khứ dùng với être)
j’arrive
tu arrives
il, elle, on arrive
nous arrivons
vous arrivez
ils, elles arrivent
je suis arrivé
tu es arrivé
il, elle, on est arrivé
nous sommes arrivés
vous êtes arrivés
ils, elles sont arrivés
j’arrivais
tu arrivais
il, elle, on arrivait
nous arrivions
vous arriviez
ils, elles arrivaient
\a.ʁi.vɛ\
\a.ʁi.vɛ\
\a.ʁi.vɛ\
\a.ʁi.vjɔ̃\
\a.ʁi.vje\
\a.ʁi.vɛ\
Động từ dîner => ý nghĩa: nội đt: ăn tối
nm: bữa ăn tối
je dîne
tu dînes
il, elle, on dîne
nous dînons
vous dînez
ils, elles dînent
j’ai dîné
tu as dîné
il, elle, on a dîné
nous avons dîné
vous avez dîné
ils, elles ont dîné
je dînais
tu dînais
il, elle, on dînait
nous dînions
vous dîniez
ils, elles dînaient
\di.nɛ\
\di.nɛ\
\di.nɛ\
\di.njɔ̃\
\di.nje\
\di.nɛ\
Động từ partir => ý nghĩa: đi, ra đi, khởi hành (động tính từ quá khứ dùng với être)
je pars
tu pars
il, elle, on part
nous partons
vous partez
ils, elles partent
je suis parti
tu es parti
il, elle, on est parti
nous sommes partis
vous êtes partis
ils, elles sont partis
je partais
tu partais
il, elle, on partait
nous partions
vous partiez
ils, elles partaient
\paʁ.tɛ\
\paʁ.tɛ\
\paʁ.tɛ\
\paʁ.tjɔ̃\
\paʁ.tje\
\paʁ.tɛ\
Động từ rentrer => ý nghĩa: trở về, trở lại (nơi ở hoặc đất nước của mình). Động tính từ quá khứ đi với être
je rentre
tu rentres
il, elle, on rentre
nous rentrons
vous rentrez
ils, elles rentrent
je suis rentré
tu es rentré
il, elle, on est rentré
nous sommes rentrés
vous êtes rentrés
ils, elles sont rentrés
je rentrais
tu rentrais
il, elle, on rentrait
nous rentrions
vous rentriez
ils, elles rentraient
\ʁɑ̃.tʁɛ\
\ʁɑ̃.tʁɛ\
\ʁɑ̃.tʁɛ\
\ʁɑ̃.tʁi.jɔ̃\
\ʁɑ̃.tʁi.je\
\ʁɑ̃.tʁɛ\
Động từ pleurer => ý nghĩa:
je pleure \plœʁ\
tu pleures \plœʁ\
il, elle, on pleure \plœʁ\
nous pleurons \plœ.ʁɔ̃\
vous pleurez \plœ.ʁe\
ils, elles pleurent \plœʁ\
j’ai pleuré \plœ.ʁe\
tu as pleuré
il, elle, on a pleuré
nous avons pleuré
vous avez pleuré
ils, elles ont pleuré
je pleurais
tu pleurais
il, elle, on pleurait
nous pleurions
vous pleuriez
ils, elles pleuraient
\plœ.ʁɛ\
\plœ.ʁɛ\
\plœ.ʁɛ\
\plœ.ʁjɔ̃\
\plœ.ʁje\
\plœ.ʁɛ\
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

1 Response

  1. 12/09/2018

    […] – Động từ chia ở thì quá khứ chưa hoàn thành  () […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*