Tagged: ne pas

Câu phủ định trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Câu phủ định trong tiếng Pháp

Câu phủ định trong tiếng Pháp được thành lập bằng cách đặt động từ giữa cặp từ “ne” và “pas”, động từ chính được chia như ở thể khẳng định. Câu phủ định trong...